ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ 21 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (Excellent Model School) จำนวน 4 รายการ