เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เผยแพร่เอกสารวิชาการ

วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียน

28 มี.ค. 2559 0 3

เรื่องการแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการเอาสิ่งที่สั่งให้เตรียมมาในการปฏิบัติครั้งต่อไปในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพนักศึกษ

วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียน

28 มี.ค. 2559 0 0

เรื่องเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเครื่องทำความเย็นของนักเรียน นัก

วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียน

28 มี.ค. 2559 0 1

เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนวิชาระบบการควบคุมในงานอุตสาหกรรม Download Click

วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียน

28 มี.ค. 2559 0 1

เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิชาที่สอนวิชาซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ..
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ..

01 ต.ค. 2558 0 1

การศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการก..

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

01 ก.ย. 2558 0 2

การศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สำนักงานคณะกรรมการการอา

1
^