เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุม กรอ.อศ.กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กฯ

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

14 ก.ค. 2559 0 405

การศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สำนักงานคณะกรรมการการอา..

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ..
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ..

14 ก.ค. 2559 0 243

การศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการก

1
^