เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ..

การศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสมรรถนะการปฏิบัติงานตามความต้องการของสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 Download  Click

Relate

^