เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ( PLC )

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ทักษะ การเขียนโปรแกรมการควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC
ระดับหน่วย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2558-2559

Relate

ร่วมแสดงความคิดเห็น
^