เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2559

Download ประกาศผลสอบ Click

กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องปรีดียาทร อาคาร 3 ชั้น 2

หลักฐานการมอบตัว

1.สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
3.สำเนาใบแสดงคุณวุฒิจบการศึกษาของระดับ ปวส. จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

Download กำหนดการ Click

Relate

^