เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศผลสอบระดับ ปวส. มอบตัววันเสาร์ที่ 9 เม.ย.59

Download เอกสาร Click


มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
- ปวช. วันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย.59
- ปวส. วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย.59
ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เวลา 08.00 น.

หลักฐานการมอบตัวเป็นนักศึกษา

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา,บิดา,มารดา

2. สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา,บิดา,มารดา
3. ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาของระดับ ม.6 รบ.1 ปวช. หรือ ใบรับรอง  จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายชุดนักเรียนเดิม  จำนวน 2 ใบ 

หมายเหตุ    สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครองที่มิใช่บิดา,มารดา


**นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด ให้มาติดต่อวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

Relate

^