เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศผลสอบ นักเรียน นักศึกษา(รอบ 2)

ผลการสอบ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี

กำหนดการมอบตัว วันศุกร์ที่ 28 เม.ย.2560 เวลา 8.30 น.ณ ลานเอนกประสงค์
หลักฐานการมอบตัว
1.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน นักศึกษา บิดา มารดา
2.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน นักศึกษา บิดา มารดา
3.สำเนาใบแสดงคุณวุฒิจำนวน 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริง)
4.รูปถ่าย 1" จำนวน 2 ใบ

Relate

^