Text Size A-AA+ th ja en

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ