Text Size A-AA+ th ja en

เอกสาร การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีะเกมส์ พ.ศ. 2562

เอกสาร กอช. 10 - 15
    - กอช.10 (แบบใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาอาชีวะเกมส์)
    - กอช.11 (ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา)
    - กอช.12 (ทะเบียนรูปถ่ายและรายชื่อนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทีม)
    - กอช.13 (ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ของ สถานศึกษา)
    - กอช.14 (ระเบียบแสดงผลการเรียน ใบ รบ.
    - กอช.15 (สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษาและ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
ข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 ระเบียบ สอศ.ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกรีฑา อาขีวะเกมส์ พ.ศ.2562 ระเบียบ สอศ.ว่าด้วยการจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอล อาขีวะเกมส์ พ.ศ.2562 ระเบียบ สอศ.ว่าด้วยการจัดการแข่งขันเซปัก-ตะกร้อ อาขีวะเกมส์ พ.ศ.2562 ระเบียบ สอศ.ว่าด้วยการจัดการแข่งขันเปตอง อาขีวะเกมส์ พ.ศ.2562 ระเบียบ สอศ.ว่าด้วยการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล อาขีวะเกมส์ พ.ศ.2562 ระเบียบ สอศ.ว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตซอล อาขีวะเกมส์ พ.ศ.2562 ระเบียบ สอศ.ว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอล อาขีวะเกมส์ พ.ศ.2562 ระเบียบ สอศ.ว่าด้วยการจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น อาขีวะเกมส์ พ.ศ.2562 ระเบียบ สอศ.ว่าด้วยการจัดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น อาขีวะเกมส์ พ.ศ.2562 ระเบียบ สอศ.ว่าด้วยการจัดการแข่งขันหมากล้อม อาขีวะเกมส์ พ.ศ.2562

เรื่องที่เกี่ยวข้อง