เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่าย

  ติดต่อฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อาคาร 1 ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ : 037211068 ต่อ 137
                   Email : plan@technicprachin.ac.th
                   

 หน่วยงานภายใน
ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ

1. งานวางแผนและงบประมาณ             
2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ                
3. งานความร่วมมือ                           
4. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5. งานประกันคุณภาพ                        

               6. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ         

ข้อมูลเผยแพร่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เอกสาร Download
เอกสาร Download (3)

เอกสาร Download ของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

^