แจ้งการจัดกลุ่มการมาเรียนที่วิทยาลัยฯ ในช่วงสถานการณ์ป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

แจ้งการจัดกลุ่มการมาเรียนที่วิทยาลัยฯ
ในช่วงสถานการณ์ป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
แจ้งการจัดกลุ่มการมาเรียนที่วิทยาลัยฯ ในช่วงสถานการณ์ป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙
กลุ่มที่ ๑ ปวช.๑ + ปวส.๑
กลุ่มที่ ๒ ปวช.๒ + ปวช.๓ + ปวส.๒
#สัปดาห์แรก
- กลุ่มที่ ๑ มาเรียน จ. พ. ศ.
                 และเรียนออนไลน์ อ. พฤ.
- กลุ่มที่ ๒ มาเรียน อ. พฤ.
                  และเรียนออนไลน์ จ. พ. ศ.
#สัปดาห์ที่สอง
- กลุ่มที่ ๑ มาเรียน อ. พฤ.
                 และเรียนออนไลน์ จ. พ. ศ.
- กลุ่มที่ ๒ มาเรียน จ. พ. ศ.
                 และเรียนออนไลน์ อ. พฤ.
*หมายเหตุ สอบถามเพิ่มเติมจากครูที่ปรึกษาหรือครูในสาขางาน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^