sar

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2565

08 ก.ย. 2565 0 208

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2565 >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1662602407.pdf <<

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2564
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2564

28 ก.พ. 2565 0 340

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2564 ดาวน์โหลด >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1646020369.pdf <<<

1
^