เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประวัติวิทยาลัย

        
            วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 908 ถนนปราจีนอนุสรณ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  พื้นที่ 78  ไร่ 2 งาน  40  ตารางวา  ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนต์  130  กิโลเมตร  ทางรถไฟ  122  กิโลเมตร 
          สร้างเมื่อ พ.ศ. 2481 เดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้ปราจีนบุรีและโรงเรียนช่างทอและเย็บเสื้อผ้าโดยเปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนที่จบจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และขยายเป็นระดับประโยคอาชีวศึกษาชั้นกลาง จนกระทั่ง  ปี 2500 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างปราจีนบุรีและโรงเรียนการช่างสตรีปราจีนบุรีตามลำดับ  พ.ศ. 2510  รวมเป็นโรงเรียนการช่างปราจีนบุรีกับการช่างสตรีปราจีนบุรี แล้วให้ชื่อว่า โรงเรียนการช่างปราจีนบุรี  รับนักเรียนประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง  แผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาคหกรรม
 
          พ.ศ. 2516    รับนักเรียนแผนกวิชาช่างเครื่องยนต์และดีเซล  ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผนกช่างยนต์
          พ.ศ. 2518    รับนักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
          พ..ศ. 2520   เปลี่ยนจากโรงเรียนการช่างปราจีนบุรี  เป็นโรงเรียนเทคนิคปราจีนบุรีและรับนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
          พ.ศ.  2522   รับนักเรียนแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคมต่อมาเป็นเป็นแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
          พ.ศ.  2523   ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยให้ชื่อว่า  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีและรับนักเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรม
          พ.ศ.  2524   รับนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
          พ.ศ.  2527   รับนักศึกษาระดับ ปวส.แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและคหกรรม
         พ.ศ.  2529  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น  ประจำปีการศึกษา  2529
          พ.ศ.  2530    รับนักศึกษาระดับ ปวส. แผนกพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการตลาด
          พ.ศ.  2533    รับนักศึกษาระดับ  ปวส. แผนกอิเล็กทรอนิกส์  สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรระยะสั้นวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน
          พ.ศ. 2534     รับนักศึกษาระดับ ปวช. คณะช่างกลโลหะ  สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงและรับนักศึกษาระดับ ปวส. แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิชาการติดตั้งและควบคุม แผนกพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          พ.ศ.  2535    รับนักศึกษา  แผนกพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี
          พ.ศ.  2536   เปิดสอนระดับ  ปวส.  แผนกเทคนิคการผลิต  เปิดสอนระดับวิชาเครื่องกลไฟฟ้าขยายชั้นเรียนระดับ ปวช. แผนกพาณิชยกรรมเป็น 6 ห้อง  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น  (กรมอาชีวศึกษา)
          พ.ศ. 2537   เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกช่างเทคนิคโลหะ  เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกช่างยนต์    เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกช่างก่อสร้าง  ขยายชั้นเรียน ปวช. แผนกพาณิชยกรรมเพิ่มเป็น 8 ห้อง  เปิดสอนระดับ ปวท. แผนกวิชาเครื่องเย็นและปรับอากาศ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตการศึกษา 12
          พ.ศ. 2539    เปิดสอนระดับ  ปวส.สาขางานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์และสาขาแม่พิมพ์โลหะ
          พ.ศ. 2546    เปิดสอนระดับ  ปวส.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
          พ.ศ. 2547    เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขางานเครื่องมือวัด เปิดสอนระดับ ปวส. ในระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล(ม.6) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6)
          พ.ศ.  2548   เปิดสอนระดับ  ปวช. และ ปวส.  ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
                           -  ระดับ  ปวช.  สาขาวิชาก่อสร้าง  สาขางานการก่อสร้าง 
                           -  ระดับ  ปวส.  สาขาวิชาก่อสร้าง   สาขางานการก่อสร้าง  
                                               สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานแม่พิมพ์  สาขางานเครื่องมือกล(ม.6) 
                                               สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์(ม.6)
                                               สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม        
                                               สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
                                               สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
                                               สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานบัญชี 
                                               สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
                                               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
          พ.ศ. 2549   เปิดสอนระดับ  ปวส.  ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
                           สาขางานเครื่องมือกล สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขางานเทคนิคก่อสร้าง สาขางานเทคนิคก่อสร้าง (ม. 6)  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ  และสาขางานการตลาด
          พ.ศ.2551    ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
          พ.ศ.2553    ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2552
          พ.ศ.2556    ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2555 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
          พ.ศ.2556    ได้รับรางวัลในการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับ ดีเด่น
          พ.ศ.2556    ได้รับรางวัลในการนำนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ ในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกันและมีผลในการปฏิบัติงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับดีมาก
          พ.ศ.2557    เปิดสอนระดับ ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
          พ.ศ.2559    ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2558

          พ.ศ.2559    เปิดสอนระดับ ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

^