ประวัติ

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 908 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ 78 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 130 กิโลเมตร ทางรถไฟ 122 กิโลเมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ.2481 เดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้ปราจีนบุรีและโรงเรียนช่างทอและเย็บเสื้อผ้าโดยเปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนที่จบจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และขยายเป็นระดับประโยคอาชีวศึกษาชั้นกลาง จนกระทั่ง ปี 2500 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างปราจีนบุรีและโรงเรียนการช่างสตรีปราจีนบุรีตามลำดับ
พ.ศ.2510 รวมเป็นโรงเรียนการช่างปราจีนบุรีกับการช่างสตรีปราจีนบุรี แล้วให้ชื่อว่า โรงเรียนการช่างปราจีนบุรี รับนักเรียนประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
พ.ศ.2516 รับนักเรียนแผนกวิชาช่างเครื่องยนต์และดีเซล ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผนกช่างยนต์
พ.ศ.2518 รับนักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
พ.ศ.2520 เปลี่ยนจากโรงเรียนการช่างปราจีนบุรี เป็นโรงเรียนเทคนิคปราจีนบุรีและรับนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
พ.ศ.2522 รับนักเรียนแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคมต่อมาเป็นเป็นแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2523 ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยให้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีและรับนักเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรม
พ.ศ.2524 รับนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พ.ศ.2527 รับนักศึกษาระดับ ปวส.แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและซ่อมบำรุง และคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ.2529 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2529
พ.ศ.2530 รับนักศึกษาระดับ ปวส. แผนกพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด
พ.ศ.2533 รับนักศึกษาระดับ ปวส. แผนกอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรระยะสั้นวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน
พ.ศ.2534 รับนักศึกษาระดับ ปวช. คณะช่างกลโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงและรับนักศึกษาระดับ ปวส. แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาการติดตั้งและควบคุม แผนกพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ.2535 รับนักศึกษา ปวส. แผนกพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ.2536 เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล เปิดสอนระดับวิชาเครื่องกลไฟฟ้าขยายชั้นเรียนระดับ ปวช. แผนกพาณิชยกรรมเป็น 6 ห้อง
พ.ศ.2536 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น (กรมอาชีวศึกษา)
พ.ศ.2537 เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกช่างเทคนิคโลหะ เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกช่างยนต์ เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกช่างก่อสร้าง ขยายชั้นเรียน ปวช. แผนกพาณิชยกรรมเพิ่มเป็น 8 ห้อง เปิดสอนระดับ ปวท. แผนกวิชาเครื่องเย็นและปรับอากาศ
พ.ศ.2537 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตการศึกษา 12
พ.ศ.2539 เปิดสอนระดับ ปวส.สาขางานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์และสาขาแม่พิมพ์โลหะ
พ.ศ.2546 เปิดสอนระดับ ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับ ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องมือวัด เปิดสอนระดับ ปวส. ในระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล(ม.6) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6)
พ.ศ.2548 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส.ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
- ระดับ ปวช.สาขาวิชาก่อสร้าง สาขางานการก่อสร้าง
- ระดับ ปวส.สาขาวิชาก่อสร้าง สาขางานการก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์โลหะ สาขางานเครื่องมือกล(ม.6)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์(ม.6) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานบัญชี
สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
พ.ศ.2549 เปิดสอนระดับ ปวส.ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สาขางานเครื่องมือกล สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขางานเทคนิคก่อสร้าง สาขางานเทคนิคก่อสร้าง(ม.6) สาขางานแม่พิมพ์โลหะ และสาขางานการตลาด
พ.ศ.2551 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552
พ.ศ.2556 เปิดสอนหลักสูตร MEP การบัญชี
พ.ศ.2556 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2555 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
พ.ศ.2556 ได้รับรางวัลในการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับ ดีเด่น
พ.ศ.2556 ได้รับรางวัลในการนำนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ ในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกันและมีผลในการปฏิบัติงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับดีมาก
พ.ศ.2557 เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาการโรงแรม เปิดสอนหลักสูตร MEP คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ.2557 เปิดสอนระดับ ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
พ.ศ.2558 เปิดสอนระดับ ปวช. แผนกวิชาการโรงแรม
พ.ศ.2559 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
พ.ศ.2559 เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง) สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
พ.ศ.2562 เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการสำนักงาน (ต่อเนื่อง) สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
^