Personnel

ผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวรมย์นลิน ศรีสายหยุด

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายนิรุตต์ ประยูรเจริญ

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นายนิรุตต์ ประยูรเจริญ

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายวิชัย ชื่นชาติ

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

^