เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

***เลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูผลลัพท์***

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายพิเชษฐ คุณเจริญ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายกมล เรียงไธสง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายนิรุตต์ ประยูรเจริญ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายศิริพงษ์ คุณากรพันธุ์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

บุคคลากรทางการศึกษา

 • thumbnail

  นางแพรวพรรณ ญาณสุคนธ์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางกัลยารัตน์ พิณแพทย์

  เจ้าพนักงานธุรการ(ช่วยงานบุคลากร)

 • thumbnail

  นางนภัส พึ่งเดช

  เจ้าพนักงานธุรการ(ช่วยงานบัญชี)

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ เทพรักษา

  พนักงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย เครือม่วง

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นางประชุม ผลาผล

  พนักงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายไกรพร เรืองสา

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายนพพร สวนบุญ

  พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นายสมพร กลิ่นขจร

  พนักงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายอุดร งามใจ

  พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นางสาวจรัญญา ศรีโพธิ์

  งานประกันคุณภาพ

 • thumbnail

  นางสุชีรา จันทร์เกตุ

  พนักงานธุรการ(ช่วยงานบัญชี)

 • thumbnail

  นางสาวปภาวดี รุ่งเรือง

  งานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นางสาวนิสรา คำแดง

  งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวมัทติมา ผลพิลา

  งานพัสดุ

 • thumbnail

  นายวงศกร เมตตา

  งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสมจิตร สุขสำราญ

  งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิกา ขวัญทอง

  งานวัดผลประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวชุลี ปานบุญลือ

  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวสุวิชญา กรกระหนก

  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 • thumbnail

  นางนิตยา คนเสงี่ยม

  งานปกครอง

 • thumbnail

  นางปิ่นปิยะ ทองระอา

  งานความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางผานิตย์ จุไร

  งานสวัสดิการพยาบาล

 • thumbnail

  นางสาวภควรรณ อัครเพชรภากร

  งานวางแผน และงบประมาณ

 • thumbnail

  นางประทีป กลิ่นศรีสุข

  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางสาวรัตนาภรณ์ คำศิล

  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางวันดี มาลี

  งานวิทยบริการและห้องสมุด

 • thumbnail

  นางสาวอรุณรัตน์ แตงดี

  งานวิทยบริการและห้องสมุด

 • thumbnail

  นางนุชนาถ ทองละมุล

  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นางสาวนรินทร์ทิพย์ เบ้าลี

  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางสาวนฤทัย คำวงษ์

  งานเอกสารการพิมพ์

 • thumbnail

  นางสาวดวงพร เชื้อสุข

  งานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวจุฬาลักษณ์ ผิวคล้ำ

  งานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 • thumbnail

  นางสาวศิริลักษณ์ พุฒซ้อน

  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ โคกกรวด

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายปัฐวี บุญวรรณา

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นางสมนึก เทพรักษา

  พนักงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสมรัตน์ เมฆกลาง

  พนักงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายนิคม บึกบัน

  พนักงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสำฤทธิ์ นิ่มนวล

  พนักงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายปรีชา เสาร์ศิริ

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายธรรมรงค์ ปิ่นเปีย

 • thumbnail

  นายณัฐพัชร ฤทธิ์เจริญ

 • thumbnail

  นางสาวภัทรนุช พวงคุ้ม

  งานสารบรรณ

 • thumbnail

  นางสาวชรินรัตน์ ธิมา

  งานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นางสาวปฐมาวดี ยิ้มเจริญ

  งานทะเบียน

แผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายชาญ คุ้มสุภา

  ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายชูชีพ เทศเที่ยง

  ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายสายัณห์ สายไตย

  ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายสุพชร วงศ์หมื่น

  ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายพิทยา ศรีเสตกุญชร

  ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายยงยุทธ เครือวงษา

  ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายมานิตย์ ดุลยเสรี

  ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.สุธี เจตน์เจริญ

  ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายเอกชัย ศรีสุยิ่ง

  ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ ตาพยุง

  ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายนพพร อ่อนจันทร์

  ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายวีรพันธ์ เตียเจริญกิจ

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 • thumbnail

  นายยิ่งศักดิ์ คำสิงห์

  ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 • thumbnail

  นายธานี เนติ

  ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 • thumbnail

  นายอุดม มงคล

  ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 • thumbnail

  นายปรีชา ดำเกลี้ยง

  ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 • thumbnail

  นายกิตติพงศ์ ผาพันธุ์

 • thumbnail

  นายเดชฤทธ์ ตุ้มเสือ

 • thumbnail

  นางสาวภัทรภร ชื่นรส

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นายรพีพัฒน์ วัฒนพันธุ์

  ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นายศักดิ์ดา ทองอ่อน

  ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นายสมเดช ไมตรี

  ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นายภิญโญ หมายบุญ

  ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นายพศวัฒน์ นามจันทร์

  ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นายเรวัตร สุขศิริ

  ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นายชาตรี บัญกัลยา

  ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นายอาคม จันทร์ศิริ

  ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นางสาวปาล์วดี จันทร์คุ้ม

  ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นายปรัชญา ทาประเสริฐ

  ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นางสาวณิชารีย์ สีทา

  ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา เข้าคลอง

  ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นางสาวดวงกมล เกียรติลุนสงฆ์

  ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นายวรุตน์ แสนสระดี

 • thumbnail

  นายกฤษดา โสมเสา

 • thumbnail

  นายพงศกร เจริญศิลป์

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ไกวัล เวฬุวรรณวรกุล

  ครูสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 • thumbnail

  นายมงคล ไมตรีจิตต์

  ครูสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 • thumbnail

  นายสถิตคุณ รุ่งเรือง

  ครูสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 • thumbnail

  นายมาณพ เปลี่ยนแก้ว

  ครูสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 • thumbnail

  นายวิศาล สมโภชน์

  ครูสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

 • thumbnail

  นายทนงศักดิ์ ผ่องสวัสดิ์

  ครูสอนวิชาช่างซ่อมบำรุง

 • thumbnail

  นายเอกรินทร์ ร่มเย็น

  ครูสอนวิชาช่างซ่อมบำรุง

 • thumbnail

  นายเกียรติพันธ์ สิงหะทุม

  ครูสอนวิชาช่างซ่อมบำรุง

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

 • thumbnail

  นายพลวันต์ โขมพัตร

  ครูสอนแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

 • thumbnail

  นางสาวพรรณทิพย์ เพ็ชรภิรมย์

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายสมรัก สมบัติ

  ครูสอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายสมไทย โอฐยิ้มพราย

  ครูสอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายอาคม พวงทอง

  ครูสอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายอภิชิต ศิลปสุวรรณ

  ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ไชยา สายัณห์

  ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายวิชัย ชื่นชาติ

  ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายเจริญฤทธิ์ ฤทธิ์เจริญ

  ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายไมตรี ไชยชมพู

  ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายกิตติ จันทรา

  ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายฉลวย พงษ์พรต

  ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายไพรัช เครือแป้น

  ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ เจียมกรกต

  ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายจตุรงค์ ประจงแสงศรี

  ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นางสาวจีราภรณ์ ไกรโสภณ

  ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายทิพย์พรถ ปุริเกษม

  ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายสมโภชน์ ธรวัฒนพันธ์

 • thumbnail

  นายกรศิลป์ ชมพูชัย

 • thumbnail

  นายนพพงษ์ ศรีดวงคำ

 • thumbnail

  นายศักดิ์ศร มากชู

 • thumbnail

  นางสาวกชพร อินทรสาคร

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นางยุภาพร แหเลิศตระกูล

  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายพิสิฐชัย พิณแพทย์

  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายอภิชาติ กำลังฟู

  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ เมตตา

  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายชาญ จับฟั่น

  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นางสร้อยสุดา ฟักเปีย

  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายพงษ์ศักดิ์ วงศ์ชานนท์

  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นางกรองทอง เมตตา

  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายอนุชา วิจารณ์

  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายเสกสรร ศรีจันทร์

  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายอภิเชษฐ เมฆสุวรรณ์

  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ ผาวิชัย

  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นางสาวอนุศรา เรียงสา

  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายพงษ์พัฒน์ โพธิ์ประดุง

  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางชูศรี ปรางค์ทอง

  ครูสอนแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางปราณีต เปลี่ยนแก้ว

  ครูสอนแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางกิ่งหยก หวังกุศล

  ครูสอนแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางศรีสุนัน พ่วงสิน

  ครูสอนแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางวรรณเพ็ญ ไมตรีจิตต์

  ครูสอนแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางจรัสศรี พิทักษ์

  ครูสอนแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางวรรณรภา พันธุมาส

  ครูสอนแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางเฉิดฉันท์ แสงทอง

  ครูสอนแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวรจนาวัน อุดง

  ครูสอนแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการตลาด

 • thumbnail

  นายชุมพล บุณยรังค์

  ครูสอนแผนกวิชาการตลาด

 • thumbnail

  นางฐานิต โภคทรัพย์

  ครูสอนแผนกวิชาการตลาด

 • thumbnail

  นางสาวชญานุช โอ้ภาษี

  ครูสอนแผนกวิชาการตลาด

 • thumbnail

  นางสาวพลอยมุก นรินทร์พงษ์

  ครูสอนแผนกวิชาการตลาด

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งรัตน์ กุสลาศรัย

  ครูสอนแผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาการเลขานุการ

 • thumbnail

  นางจิรพร คุณเจริญ

  ครูสอนแผนกวิชาการเลขานุการ

 • thumbnail

  นางสาวนิภาพร มีชำนาญ

  ครูสอนแผนกวิชาการเลขานุการ

 • thumbnail

  นางสาวขวัญใจ สีตอง

  ครูสอนแผนกวิชาการเลขานุการ

 • thumbnail

  นางสาวจันประภา ขำอ่อน

  ครูสอนแผนกวิชาการเลขานุการ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวรพีพรรณ พันธุ์จึงเจริญ

  ครูสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา แสงวรรณ์

  ครูสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางกมลพรรณ ศรีแก้ว

  ครูสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นายปัญญา มีศิริ

  ครูสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวขวัญชนก หอมละเอียด

  ครูสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นายสิทธิชัย เฟื่องสำรวจ

  ครูสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกคหกรรมศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวบงกช พิทักษ์ศิลป์

  ครูสอนแผนกคหกรรมศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวพจนา แก้วโสนด

  ครูสอนแผนกคหกรรมศาสตร์

 • thumbnail

  นางเพ็ญพักตร์ รอดศรี

  ครูสอนแผนกคหกรรมศาสตร์

คณะวิชาพื้นฐาน

 • thumbnail

  นางอโณทัย ลาดเหลา

  ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  ว่าที่ พ.ต.กุญชร ทาวงษ์

  ครูสอนวิชาพลานามัย

 • thumbnail

  นายอุทัย ลามิล

  ครูสอนวิชาพลานามัย

 • thumbnail

  นางจุรีรัตน์ สิงห์สุวรรณ

  ครูสอนวิชาภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสุมาลี พิสุทธิ์สุวรรณ

  ครูสอนวิชาภาษาไทย

 • thumbnail

  นางนฤมล แตงบุตร

  ครสอนวิชาวิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นายสุทธิเชษฐ์ สุขมาก

  ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นายทัชพงษ์ จันทร์ลี

  ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นายไชยยศ ไชยบุรุษ

  ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวดารุณี อึ้งเลิศตระกูล

  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางสาวจารุวรรณ อรุณรุ่งรัศมี

  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  MRS.JOSEPHINE BAYEDBED ULAO

  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางศิริกุล คุณากรพันธุ์

  ครูสอนวิชาการเพิ่มผลผลิตฯ วิชาห้องสมุดและความรู้สารสนเทศ

 • thumbnail

  นางรจนา จับฟั่น

  ครูสอนวิชาการเพิ่มผลผลิตฯ วิชาห้องสมุดและความรู้สารสนเทศ

 • thumbnail

  นางวันดี ไมตรี

  ครูสอนวิชาการเพิ่มผลผลิตฯ วิชาห้องสมุดและความรู้สารสนเทศ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม

 • thumbnail

  นางสาวรมย์นลิน ศรีสายหยุด

  ครูสอนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นิรุตต์ ประยูรเริญ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นิรุตต์ ประยูรเริญ

  รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายพิเชษฐ คุณเจริญ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายกมล เรียงไธสง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

^