คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
ประจำปีการศึกษา 2565

>>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1662602407.pdf <<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^