ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเขียนเฟรมเวิร์ด เอไอวอยซ์ แชทบอท หุ่นยนต์ แบบ Interactive

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^