ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออก 1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

 

       
   
       

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

 

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออก1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

  เลขที่ 980 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ อ.เมือง หน้าเมือง ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

   admin@technicprachin.ac.th     037-211068


 

หน่วยงานส่วนกลาง (ศูนย์)หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

 

- ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

- หน่วยศึกษานิเทศก์

- ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

- ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

- ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ

- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- สำนักอำนวยการ

- สำนักความร่วมมือ

- สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

- สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

- สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

- สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

- หน่วยตรวจสอบภายใน

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร