การขอเปิดเรียนภาคฤดูร้อนแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)

ขอให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อครูผู้สอนและดำเนินการดังนี้

๑.วันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค.๖๓ นร./นศ. ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาออนไลน์ เป็นรายบุคคลทางคิวอาร์โค้ด
๒.วันที่ ๗ เม.ย.๖๓ วิทยาลัยฯจะประกาศชื่อรายวิชาที่เว็ปไซด์ของวิทยาลัยฯ http://www.technicprachin.ac.th/ 
   เพจเฟสบุ๊คของวิทยาลัยฯ และระบบ edr
๓.วันที่ ๗ - ๙ เม.ย.๖๓ นร./นศ.ยื่นคำร้องขอเรียนทางคิวอาร์โค้ด
๔.วันที่ ๑๐ เม.ย.๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน พร้อมรายวิชาที่เว็ปไซด์ของวิทยาลัยฯ http://www.technicprachin.ac.th/ 
   เพจเฟสบุ๊คของวิทยาลัยฯ และ ระบบ edr
๕.วันที่ ๑๓ เม.ย.- ๘ พ.ค.๖๓ จัดการเรียนการการสอนแบบออนไลน์ 

***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศของวิทยาลัยฯ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^