พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

1
^