คณะผู้บริหารแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

1
^