การปฐมนิเทศ นร./นศ. ที่จะออกฝึกงานและฝึกอาชีพฯ

1
^