รับพระราชทานโล่รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา ประจำป

1
^