ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารกับตัวแทนศูนย์การฝึก นศท

1
^