การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐

^