เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

มอบใบประกาศนียบัตร ผู้ตรวจการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ

ท่านผู้อำนวยการบุญลือ ทองเกตุแก้ว ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
^